หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
โทร : 097-969-2523
นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองสมบูรณ์
โทร : 097-969-2523
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางวลักษ์ศรัณ เพชรโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 063-826-1455
นางสาวขนิษฐา แสงเมล์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 088-812-6355
นายณรงค์ วงศ์พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 094-647-5602
นายนพพร โฉมนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 093-138-1485